Мета дисципліни – ознайомлення студентів з архітектурою сучасних комп’ютерів, принципами їх побудови, функціонування та оволодіння студентами методами визначення основних характеристик комп’ютерів та їх складових, методами побудови або вибору раціональних архітектур з урахуванням особливостей прикладних задач, для яких відповідні комп’ютери призначаються.
Завдання – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок аналізу, формування архітектур комп’ютерів та формування складових елементів комп’ютерів на алгоритмічному рівні, але з урахуванням обмежень фізичної реалізації.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• Історію розвитку та основні принципи побудови архітектур комп’ютерів.
• Основні класифікації комп’ютерів, та основні структурні схеми їх внутрішньої побудови та зовнішньої інфраструктури.
• Системи числення комп’ютерів.
• Базові логічні елементи.
• Аксиоми та теореми Булевої алгебри.
• Логічні елементи та багаторівневу логіку.
• Послідовну логіку (тригери).
• Кінцеві автомати Мура і Мілі.
• Цифрові фунціональні вузли – послідовні елементи.
• Цифрові фунціональні вузли – матричні елементи.
• Мікроархітектуру (процесори).
• Ієрархію пам’яті і підсистеми вводу виводу.
вмiти:
• Аналізувати стан та перспективи розвитку комп’ютерної техники виходячи з тенденцій розвитку її архітектури.
• Оцінювати основні характеристики комп’ютерних архітектур з метою формування або обрання архітектур, які найкраще підходять для реалізації конкретних практичних проектів щодо розвитку або впровадження програмного забезпечення.
• Мінімізувати логічні рівняння з метою подальшої побудови компактних електронних пристроїв для їх реалізації.
• Підбірати елементи послідовної логіки та складні функціональні вузли для реалізації певних логічних функцій в програмно-апаратних комплексах.
• Використовувати сильні сторони та оминати слабкі сторони різних реалізації логічних елементів при концептуальному проектуванні програмно-апаратних комплексів.