Мета дисципліни – ознайомлення студентів та оволодіння студентами методами чисельного вирішення прикладних математичних задач з різних галузей науки і техники, закладання підгрунтя імітаційного моделювання та набуття навичок імплементації чисельних методів за допомогою сучасних технологій програмування.
Завдання – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок чисельного вирішення прикладних математичних задач.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• області, умови застосування, джерела похибок та втрати адекватності, недоліки та переваги окремих чисельних методів;
• основні підходи для визначення похибок чисельних рішень;
• методи роз’язання систем лінійних рівнянь, основні операції з матрицями, методи знаходження власних значень;
• методи інтерполяції, апроксимації, екстраполяції;
• методи роз’язання нелінійних рівнянь;
• методи чисельного диференціювання та інтегрування функціональних залежностей;
• методи роз’язання звичайних диференційних рівнянь;
• основи методів оптимізації.

вмiти:
• математично формалізовувати прикладні задачі,
• обирати чисельні методи, які найбільш адекватні для роз’язання конкретних прикладних задач в конкрентих умовах;
• застосовувати чисельні методи для вирішення конкретних прикладних задач;
• комбінувати аналітичні та чисельні методи з метою підвищення ефективності роз’язання задач;
• обирати обчислювальні середовища та алгоритмічні мови для ефективної реалізації конкретних чисельних методів;
• алгоритмізувати та реалізовувати чисельні методи в алгоритмічних середовищах та на алгоритмічних мовах.